V roku 2017 bude pokračovať v Nitre podpora športu

NITRA – 2. 3. 2017 – Nitrianski mestskí poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva podporili návrh primátora Nitry Jozefa Dvonča, ktorý z úspor vyčlenených prostriedkov z dotácií na šport pridal do opráv športových objektov 130 tisíc eur. Spolu je na opravy športovísk v roku 2017 alokovaných 330 tisíc eur. Nadviaže sa tak na rekonštrukčné práce na zimnom štadióne z roku 2016, kedy bola zrealizovaná
oprava osvetlenia hracej plochy, inštalácia nového protipožiarneho poplašného systému, prvá etapa zateplenia obvodového plášťa, úpravy fasády (rímsy, stĺpy), rekonštrukcia elektroinštalácie (núdzové osvetlenie, úpravy inštalácií a programovania riadenia osvetlenia) a rekonštrukcia prestrešenia vstupu do areálu. V programovacom období do roku 2020 má tiež mesto záujem o dobudovanie piatich nových úsekov cyklotrás za 4 mil. eur, o financie sa bude snažiť uchádzať v rámci NFP (nenávratný finančný prostriedok), ktoré sú podporované z IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Čo sa týka športovísk, v roku 2016 bolo tiež opravené oplotenie a kotolňa na tenisových kurtoch na Chrenovej, zrealizovala sa oprava oplotenia asfaltového ihriska na Dieloch, obnovou prešiel aj trávnik na Letnom kúpalisku na Sihoti a pokračovali opravy a údržby na jednotlivých športoviskách. Na futbalovom štadióne v Dolných Krškanoch bola vybudovaná kanalizačná prípojka a dobudované WC. Jedným z prioritných cieľov mesta Nitry stále je okrem subvencií pre vrcholový šport aj podpora pohybových aktivít všetkých vekových kategórií v rámci rekreačného športu. Nitrania majú vytvorené výborné podmienky na pohybové aktivity, v každej mestskej časti je multifunkčné ihrisko. Poslanci tiež v každej mestskej časti majú záujem o zlepšovanie stavu športovísk i organizovanie aktivít pre podporu rekreačného športu.
(J)