Podmienky

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press – podmienky používania webstránky a obsahu
Pojmy
Obsah – obsahom sa rozumejú všetky články, videá, fotografie nebo grafické prvky, ktoré sú originálnym výsledkom tvorivej činnosti autora a sú vyjadrené v akejkoľvek objektívnej a vnímateľnej podobe – diele. Dielo je predmetom zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve.

Používateľ – je osoba, ktorá pristuje k obsahu webstránky prostredníctvom počítača, tabletu, smarfónu a internetového pripojenia.

Prevádzkovateľ – agentúra – osoba, ktorá vytvára on line obsah webstránky prostredníctvom redakčného systému.

Pravidla používania spravodajského obsahu média

1.Webstránku pressmediaslovakia.sk prevádzkuje fyzická osoba Igor Svítok-DATAPRESSCOMP so sídlom v Šútovciach, 972 01 Bojnice, IČO: 34483098.

2. Názov webstránky je Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press, ide o činnosť spravodajskej tlačovej kancelárie.

3. Ak používateľ nesúhlasí s podmienkami používania web stránky pressmediaslovakia.sk, nemôže služby stránky používať.

4. Používateľ je povinný sa priebežne zoznamovať s podmienkami, ktoré budú podľa potreby upravované. Vyznačená platnosť podmienok sa uvádza dátumom. Zmena podmienok je daná uvedením nového dátumu v dolnej časti textu.

5. Služby pressmediaslovakia.sk sú prevádzkovateľom poskytované bezplatne v týchto prípadoch. Ide o použitie obsahu bez súhlasu držiteľa práv – prevádzkovateľa.

a, využitie obsahu v rámci tzv. voľného užitia diela, teda použitie pre osobnú potrebu fyzickej osoby, za podmienky, že nebude z toho získaný ekonomický prospech, tiež, že dielo nebude používateľ šíriť ďalej

b, využitie obsahu k citáciám, za podmienok, že úryvky diela budú citované len v potrebnom rozsahu v rámci vlastného diela, musí byť však uvedený uvedený autor a zdroj – miesto, z ktorého sa čerpali informácie

c. pokiaľ pôjde o úryvky z diela ku kritike alebo recenzii a vzťahuje sa to k vedeckému alebo odbornému dielu, musí to byť v súlade s poctivými zvyklosťami a v rozsahu vyžadovanom pre konkrétny účel

d, ďalej pri vyučovaní pri i vedeckom výskume, ktorého cieľom nie je dosiahnutie hospodárskeho alebo obchodného profitu

e, využitie obsahu v rámci úradnej licencie (napríklad v školstve) alebo spravodajskej licencie, platí to len v prípadoch, ak prevádzkovateľ použitie diela výslovne nezakázal, pri takomto použití diela je potrebné uviesť vždy autora alebo zdroj, odkiaľ sa čerpal obsah

f, použitie diela – obsahu spravidla preberaním plných textov je možné len na základe písomne uzatvorenej dohody o preberaní diela uzatvorenej mezi prevádzkovateľom a používateľom resp. odberateľom obsahu webstránky pressmediaslovakia.sk

6. Použitie obsahu webstránky je možné ešte týmito spôsobmi:
a, šírenie titulkov + link na zdroj
b, šírenie titulku a prvej vety + link na zdroj
c, šírenie kráteného článku s malým obrázkom + link na zdroj
d, šírenie časti článkov a malých obrázkov prostredníctvom RSS kanálov

7. Vyššie uvedené v bodoch 5. a 6. neplatí, ak je článok označený skratkou SLV, ide o “spravodajskú licenciu vyhradenú”.

8. Používanie krátených článkov a fotografií, ktoré majú uvedený odkaz a zdroj na iného autora, portál alebo webstránku nie je možné. Súhlas k publikovaniu si treba vyžiadať priamo od autora, resp. požadať o súhlas zdroj.

9. Používateľ potvrdzuje prečítaním podmienok používania, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nebude obsah – texty a fotografie využívať na podnikateľskú činnosť.
Obsah webstránky je chránený zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve.

10. Používatelia berú na vedomie, že na internetových stránkach sú poskytované služby tretích strán, s ktorými súvisia autorské práva. Za obsah serverov a webstránok prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, nakoľko nie je účastníkom vzťahu vzniknutého pri poskytovaní takýchto služieb. Stránka pressmediaslovakia.sk obsahuje tiež odkazy na iné webstránky prevádzkovateľa.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenie politických strán, združení, záujmových skupín a jednotlivcov, ktoré sú platenými tlačovými správami. Informácie takéhoto charakteru sú publikované bez redakčnej úpravy. Za obsah materiálu a jeho redakčnú úpravu a tiež štylistiku nesie zodpovednosť používateľ resp. objednávateľ služby. Prevádzkovateľ môže odmietnuť publikovanie správy, ktorej obsah by bol v rozpore s dobrými mravmi, porušoval by všeobecne záväzné právne predpisy. Platí to tiež v prípade, ak by správa obsahovala vulgarizmy, alebo by bola nesprávne gramaticky a štylisticky upravená. Správa nebude publikovaná v prípade, ak by mohla porušiť práva iných osôb, resp. by bolo vyhlásenie na ujmu samotnej agentúry. Na odmietnutie publikovania stačí len nesúhlasné oznámenie skutočnosti objednávateľovi. Agentúra nezdôvodňuje svoje rozhodnutie.

12. Reklama na stránke pressmediaslovakia.sk je objednávaná na základe objednávky so všetkými náležitosťami. Obsah reklamy nesmie mať urážlivý charakter, nesmie byť v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. Dodané súbory musia spĺňat požadované technické parametre.

13. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť použita diela alebo informácie na špecifické účely.

14. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku aj v prípade výpadku servera alebo inej technickej závady, počas technickej prestávky, kedy môže nastať dočasné prerušenie používania webstránky.

15. Webstránka je vytvorená tak, aby fungovala v najviac používaných internetových prehliadačoch: Google Chrome, Internet Explorer 7 a vyšší a tiež Mozilla Firefox.

Tieto podmienky sú účinné od 1. marca 2017