Mesto Nitra po roku opäť s pozitívnym ratingom

V kategórii transakcií v domácej mene bolo mestu Nitra renomovanou agentúrou European Rating Agency priradené dlhodobé ratingové hodnotenie A -. Platnosť ratingu bude v platnosti dvanásť mesiacov. European Rating Agency, ktorá hodnotila hospodárenie mesta Nitry vo svojej správe, okrem iného, konštatovala: „Nitra je vo viacerých oblastiach príkladom pre mestské samosprávy. Ide napríklad o úspešné riadenie financií, potenciál v prebiehajúcej investícii Jaguar Land Rover, ktorá bude pozitívnym impulzom pre zlepšenie hospodárskej situácie v regióne a následne pravdepodobne aj s priaznivým dopadom na rozpočet mesta.“ Ratingová agentúra kladne hodnotila, že kvalitná úroveň strategického a ekonomického riadenia mesta Nitry, prejavujúca sa jeho dlhodobo stabilnou finančnou situáciou, ako aj úroveň napĺňania rozpočtovaných príjmov a obozretného prístupu mesta pri realizácii výdavkov a vstupovaní do záväzkových vzťahov, vytvára predpoklady pre zabezpečenie plynulého uhrádzania záväzkov mesta včas a v plnej výške. Výbornú bilanciu mestu zabezpečili aj rôzne ďalšie aspekty – ktorými akiste sú hospodárenie v predošlom roku s prebytkom viac ako 4,2 milióna eur ako aj dostatok disponibilných finančných zdrojov na úhradu záväzkov, ktoré mestu vyplývajú z originálnych i prenesených kompetencií.

V roku 2017 chce mesto tiež – okrem investícií z vlastného rozpočtu – ak bude úspešné, čerpať kapitálové granty na viacero projektov: spracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia
krajského mesta Nitra za 832 tisíc eur, získanie nenávratného finančného príspevku pre jedenásť základných škôl na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu, rozšírenie kapacít v materských školách, rekonštrukciou priestorov vybraných budov v bývalých kasárňach